Privacyverklaring

Bali Beauty Care, gevestigd aan Zandkrab 1 5658 AH Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://balibeautycare.nl Zandkrab 1 5658 AH Eindhoven +31613686247
Edward van de Vorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Bali Beauty Care. Hij is te bereiken via info@balibeautycare.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bali Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balibeautycare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bali Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bali Beauty Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bali Beauty Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bali Beauty Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens van klanten worden wettelijk verplicht 7 jaar bewaard en vervolgens verwijderd. Alle overige persoonsgegevens worden uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bali Beauty Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bali Beauty Care gebruikt het boekingssysteem van Treatwell. Wanneer U direct een afspraak maakt dan delen wij uw naam, telefoonnummer en email-adres met Treatwell zodat U in een herinneringsmail/sms krijgt. Wanneer U een afspraak maakt via de “boek-nu” button dan bepaalt U zelf welke gegevens met Treatwell worden gedeeld. De privacy verklaring van Treatwell kunt u nalezen op: https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/ Wanneer U niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld met Treatwell dan kunt U dat bij ons aangeven. U krijgt dan ook geen herinneringsmail/sms voor uw afspraken.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bali Beauty Care gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens helpen ons om onze website te optimaliseren en verbeteren. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bali Beauty Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balibeautycare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bali Beauty Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bali Beauty Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@balibeautycare.nl